Pravidlá ochrany osobných údajov

 Pravidlá ochrany osobných údajov

V týchto pravidlách nájdete informácie o tom, aké osobné údaje sú na našom internetovom  obchode dostupnom na https://getsnuggs.com spracovávané, na základe akého právneho dôvodu ich spracovávame, k akým účelom ich používame a aké máte práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

 1. Definície

1.1 Pre účely týchto pravidiel ochrany osobných údajov majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:

1.1.1 “GDPR” - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov;

1.1.2 “Občiansky zákonník” - zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení;

1.1.3 “Obchod” - internetový obchod dostupný na internetovej adrese http://getsnuggs.com, ktorý zobrazuje tovar určený na predaj návštevníkom Obchodu;

1.1.4 “Pravidlá” - tieto pravidlá ochrany osobných údajov, ktorými sa riadi ochrana osobných údajov pri používaní Obchodu a predaji Tovaru;

1.1.5 “Zmluva” - kúpna zmluva v zmysle § 2079 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorá bude uzatvorená na základe objednania Tovaru;

1.1.6 - “Správca” - v súlade s čl. 4 bod 7 GDPR - snuggswear s.r.o., IČ: 08238740, so sídlom: Běhounská 5/18, Brno-mesto, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 114618;

1.1.7 “Subjekt” - identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba v zmysle GDPR, ktorej osobné údaje sú spracovávané Správcom (návštevník a užívateľ Obchodu);

1.1.8 “Zákon o informačnej spoločnosti” - zákon č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení;

1.1.9 “Zákon o ochrane osobných údajov” - zákon č. 110/2019 Sb., o spracovaní osobných údajov, v platnom znení; a

1.1.10 “Tovar” - tovar (hnuteľné veci) zobrazené prostredníctvom Obchodu určené na predaj.

 1. Úvodné ustanovenia

2.1 Tieto Pravidlá informujú o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, ktoré sú realizované Správcom a o právach Subjektov, ktorých osobné údaje sú spracovávané.

2.2 Správca spracováva len presné osobné údaje, ktoré získal v súlade s GDPR, pričom tieto osobné údaje Správcu zhromažďuje a spracováva výhradne podľa Pravidiel v súlade s GDPR a Zákonom o spracovaní osobných údajov. Správca spracováva osobné údaje Subjektov zákonným a transparentným spôsobom pri dodržaní podmienky minimalizácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracovávané.

 1. Zdroje a kategórie osobných údajov

3.1 Správca spracováva výhradne osobné údaje získané od Subjektov prostredníctvom Obchodu, a to:

3.1.1 odoslaním objednávky Tovaru prostredníctvom rozhrania Obchodu;

3.1.2 vyplnením e-mailu do kolónky žiadosti o posielanie newslettera (obchodných oznámení) Správcu; alebo

3.1.3 účasťou v súťaži alebo inej marketingovej akcii Správcu.

3.2 Správca spracováva nasledujúce osobné údaje Subjektov:

3.2.1 meno;

3.2.2 priezvisko;

3.2.3 telefónne číslo;

3.2.4 e-mailová adresa;

3.2.5 adresa pobytu (bydlisko);

3.2.6 adresa doručenia; a

3.2.7 pohlavie.

 1. Zákonné dôvody a účely spracovania

4.1 Správca spracováva osobné údaje za nasledujúcim účelom:

4.1.1 plnenie zmluvného vzťahu – za týmto účelom Správca vyžaduje (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) telefónne číslo, adresu pobytu (iv) adresu doručenia a (v) e-mailovú adresa;

4.1.2 štatistické účely - zisťovanie návštevnosti internetových stránok (anonymné), monitoring počtu pozretí stránok Obchodu, času stráveného v Obchode, typ zariadenia Subjektu za účelom zlepšenia služieb Správcu;

4.1.3 posielanie obchodných oznámení a ponuky produktov a služieb Správcu (newsletter) – za týmto účelom Správca vyžaduje e-mailovú adresu;

4.1.4 oprávnený záujem Správcu - spracovanie v nevyhnutne nutnom rozsahu za účelom zaistenej účinnej obhajoby Správcu, evidencie Správcu, skvalitňovania služieb Správcu, priameho marketingu Správcu (vo vzťahu k zákazníkom Správcu) a odôvodnenej ochrany záujmov Správcov (ochrana proti podvodom a útokom na technické riešenie Obchodu); a

4.1.5 plnenie zákonných povinností - hlavne pre daňové a účtovnícke účely a poskytovanie informácií orgánom (subjektom) verejnej moci.

 1. Doba uchovania údajov (retenčná doba)

5.1 Správca uchováva osobné údaje spracovávané za účelmi podľa čl. 4.1.1 a 4.1.2 Pravidiel po dobu desiatich (10) rokov od realizácie (dokončenia) poslednej časti zmluvného vzťahu, ak nevyžaduje právny predpis dlhšie uchovanie.

5.2 Správca uchováva osobné údaje spracovávané za účelmi podľa čl. 4.1.3 Pravidiel po dobu, dokiaľ nebude odvolaný súhlas alebo odhlásený odber newslettera (obchodných oznámení).

5.3 Správca uchováva osobné údaje spracovávané za účelmi podľa čl. 4.1.4 Pravidiel po dobu štyroch (4) rokov od uplynutia záručnej doby na Tovar, ktorá sa v prípadne sporu (súdneho aj mimosúdneho) primerane predĺži.

5.4 Správca uchováva osobné údaje spracovávané za účelmi podľa čl. 4.1.5 Pravidiel po dobu tridsiatich (30) rokov od doby ich získania.

5.5 Po skončení doby uchovania (retenčnej doby) Správca osobné údaje zlikviduje.

 1. Spracovávatelia

6.1 Osobné údaje spracovávajú pre Správcu nasledujúci spracovávatelia:

6.1.1 prevádzkovateľ služieb umožňujúci prevádzku a fungovanie Obchodu - manGoweb, s.r.o.

6.1.2 poskytovateľ databáz za účelom analýz a cloudu – salesforce.com, inc. (https://www.heroku.com/policy/salesforce-heroku-msa)

6.1.3 poskytovateľ logistických služieb - Olicon logistics s.r.o. (

6.1.4 prevádzkovateľ služby pre fakturáciu – Fakturoid s.r.o. (https://www.fakturoid.cz/ochrana-osobnich-udaju)

6.1.5 prevádzkovateľ mailingovej služby (rozosielanie newsletterov) a CRM, Klaviyo Inc. (https://www.klaviyo.com/privacy)

6.1.6 prevádzkovateľ predajného systému Obchodu a CRM – Shopify Inc. (https://help.shopify.com/en/manual/your-account/GDPR)

6.1.7 prevádzkovateľ automatizačnej platformy - Integromat s.r.o. (https://support.integromat.com/hc/en-us/articles/360001988174)

6.2 Správca môže odovzdávať osobné údaje tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v roli správcu, a to prevádzkovatelia platobnej brány – GOPAY (https://www.gopay.com/cs/)

6.3 Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ alebo medzinárodným organizáciám, okrem spoločností usadených v Spojených štátoch amerických, ktoré sa zaviazali k dodržiavaniu zásad programu „Privacy shield“, zaisťujúceho zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov, a to na základe Rozhodnutia Komisie 2016/1250 zo dňa 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o zodpovedajúcej úrovni ochrany poskytovanej štátom EÚ-USA na ochranu súkromia.

 1. Zabezpečenie osobných údajov

7.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia k dostatočnému zabezpečeniu osobných údajov s ohľadom na ich dôvernosť, integritu a dostupnosť.

7.2 K osobným údajom majú prístup len osoby poverené Správcom.

 1. Obchodné oznámenia (newsletter)

8.1 Správca je oprávnený posielať novinky a iné obchodné oznámenia súvisiace s Obchodom a Tovarom na e-mailovú adresu Subjektu, ktorý od neho kúpil Tovar. Posielanie obchodných oznámení sa riadi § 7 ods. 3 Zákona o informačnej spoločnosti. Subjekt môže ďalšie posielanie obchodných oznámení kedykoľvek odmietnuť – napríklad kliknutím na odhlasovací odkaz v obchodnom oznámení.

 1. Práva Subjektov

9.1 Každý Subjekt má nasledujúce práva:

9.1.1 právo na prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR);

9.1.2 právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR);

9.1.3 právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR);

9.1.4 právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (čl. 18 GDPR);

9.1.5 právo na prenositeľnosť údajov (čl. 20 GDPR); a

9.1.6 právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR).

9.2 V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov bude možné žiadosti vyhovieť len v prípade, kedy záujem Správcu nebude prevažovať nad záujmom Subjektu.

9.3 Subjekt má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (pokiaľ tento je zákonným dôvodom spracovania) so spracovaním svojich osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Správcu.

9.4 Subjekt má právo uplatniť svoje práva u Správcu, a to písomne na adrese sídla Správcu Běhounská 5/18, Brno-mesto, 602 00 Brno alebo e-mailom na adrese gdpr@getsnuggs.com

V prípade dôvodných pochybností o dodržiavaní povinností Správcu riadne spracovávať osobné údaje, môže Subjekt podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/..

 1. Súbory cookies

10.1 Správca používa súbory cookies na zbieranie údajov o chovaní návštevníkov Obchodu za účelom zlepšenia služieb Správcu. Stránky Obchodu je súčasne možné prezerať aj v režime, kedy nebude sledované chovanie daného návštevníka. Tento režim je možné aktivovať zodpovedajúcim nastavením webového prehliadača, alebo poslaním námietky podľa čl. 21 GDPR na e-mail Správcu. Prípadným zablokovaním cookies nevyhnutných pre riadny chod Obchodu môže dôjsť k narušeniu funkčnosti Obchodu.

10.2 Cookies pre cielenie marketingových oznámení sa spracovávajú na základe súhlasu Subjektu, ktorý predstavuje nastavenie jeho internetového prehliadača. Súhlas Subjekt udeľuje na dobu, ktorá je uvedená nižšie u jednotlivých cookies a je možné ho kedykoľvek odvolať pomocou zmeny nastavenia internetového prehliadača.

10.3 Za účelom zobrazovania relevantných marketingových oznámení a prepojenia so službami sociálnych sietí pre Správcu súbory cookies spracovávajú nasledujúci spracovávatelia:

10.3.1 Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ako prevádzkovateľ služby Google Analytics. Zhromažďované súbory cookies sú následne spracovávané spoločnosťou Google Inc. v súlade so zásadami ochrany súkromia dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

10.3.2 Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, ako prevádzkovateľ služby Facebook Pixel. Zhromažďované súbory cookies sú následne spracovávané spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so zásadami ochrany súkromia dostupnými na https://www.facebook.com/fulldatausepolicy.

10.4 Správca na stránkach Obchodu používa nasledujúce súbory cookies:

10.4.1 Dočasné súbory cookies - jedná sa o dočasné súbory, ktoré umožňujú monitorovať aktivitu Subjektov na internetových stránkach Obchodu a po zatvorení okna internetového prehliadača sú zmazané.

10.4.2 Trvalé súbory cookies - jedná sa o trvalé súbory, ktoré umožňujú identifikovať Subjekt pri prehliadaní internetových stránok Obchodu a zlepšujú tak jeho užívateľskú skúsenosť Subjektu. Tieto súbory je možné kedykoľvek zmazať v nastavení internetového prehliadača.

 1. Záverečné ustanovenia

11.1 Používaním rozhrania Obchodu a/alebo vytvorením objednávky Subjekt potvrdzuje, že sa s Pravidlami riadne zoznámil a nemá k nim výhrady.

11.2 Pravidlá môžu byť predmetom jednostranných zmien Správcu. Na stránkach Obchodu bude vždy uvedená aktuálna verzia Pravidiel. O prípadných zmenách Pravidiel bude Správca Subjekty informovať prostredníctvom e-mailu.

Účinnosť Pravidiel nastáva dňom 17.1.2020