Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre internetový obchod na http://getsnuggs.com

 1. Definície

1.1 Pre účely týchto obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:

1.1.1 “Košík” - funkcionalita Obchodu zobrazujúca Tovar vybraný Kupujúcim, ktorá umožní tento Tovar objednať;

1.1.2 “Kupujúci” - spotrebiteľ (nepodnikateľ - fyzická osoba), ktorý si mieni objednať Tovar z Obchodu a uzatvoriť o ňom s Predávajúcim Zmluvu;

1.1.3 “Občiansky zákonník” - zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení;

1.1.4 “Obchod” - internetový obchod dostupný na internetovej adrese http://getsnuggs.com, ktorý zobrazuje Tovar ponúkaný Predávajúcim na predaj Kupujúcemu;

1.1.5 “Podmienky” - tieto obchodné podmienky Predávajúceho, ktorými sa riadi používanie Obchodu a predaj Tovaru;

1.1.6 “Predávajúci” - snuggswear s.r.o., IČ: 08238740, so sídlom: Běhounská 5/18, Brno-mesto, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 114618;

1.1.7 “Reklamácia” - uplatnenie nároku z chýb Tovaru Kupujúcim podľa čl. 6.4 Podmienok

1.1.8 “Zmluva” - kúpna zmluva v zmysle § 2079 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorá bude uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe objednania Tovaru;

1.1.9 “Spotrebiteľský zákon” - zákon č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení; a

1.1.10 “Tovar” - tovar (hnuteľné veci) zobrazený prostredníctvom Obchodu, ktorý Predávajúci ponúka na predaj (uzatvorenie Zmluvy).

 1. Úvodné ustanovenia a informácie pre spotrebiteľa

2.1 Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.

2.2 Podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy Kupujúci, ktorý má v úmysle nakúpiť Tovar prostredníctvom Obchodu, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní Tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

2.3 Kupujúci a Predávajúci spolu môžu uzatvoriť dohodu, ktorej obsah sa môže líšiť od Podmienok alebo Zmluvy.

2.4 Podmienky môžu byť predmetom zmien zo strany Predávajúceho. Prípadné zmeny Podmienok nebudú mať vplyv na právne pomery medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté za platnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

2.5 Predávajúci nie je platcom DPH a ceny Tovaru tak neobsahujú informáciu o výške DPH. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v Obchode.

2.6 Náklady na dodanie Tovaru sa líšia podľa metódy dopravy a spôsobu úhrady zvolených Kupujúcim postupom podľa čl. 3.1 Podmienok. Súčasťou dohodnutej ceny za Tovar vr. nákladov na jeho dodanie nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Kupujúci vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti s úhradou dohodnutej ceny za Tovar, kedy tieto náklady hradí výhradne Kupujúci.

2.7 Uzatvorením Zmluvy vyjadruje Kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že je s nimi poriadne oboznámený.

 

 1. Uzatvorenie Zmluvy

3.1 Prostredníctvom tlačidla “PRIDAŤ DO KOŠÍKA” bude Kupujúcim zvolený Tovar pridaný do Košíka. Následne môže Kupujúci zobraziť Košík a kliknúť na tlačidlo “DOKONČIŤ NÁKUP”, čím sa Kupujúcemu zobrazí formulár ohľadom údajov potrebných na uzatvorenie Zmluvy a doručenie Tovaru. Prostredníctvom tlačidla “Pokračovať” sa Kupujúcemu zobrazí výber metódy doručenia Tovaru. Po výbere metódy doručenia sa následne prostredníctvom tlačidla “Pokračovať k platbe” Kupujúcemu zobrazí zhrnutie objednávky s možnosťou všetky údaje zmeniť. Správne vyplnenie údajov za účelom doručenia a platby Tovaru Kupujúci potvrdí kliknutím na tlačidlo “Dokončiť objednávku”, čím dôjde k presmerovaniu na platobnú bránu. K záväznému objednaniu Tovaru Kupujúcim dôjde momentom kliknutia na tlačidlo “Zaplatiť”, respektíve momentom prijatia danej informácie počítačovým systémom Obchodu. Kupujúci je povinný vo formulári uvádzať správne a úplné údaje.

3.2 Údaje uvedené v kontaktnom formulári Kupujúcim sú Predávajúcim považované za správne.

3.3 Zmluva je uzatvorená na Tovar vložený Kupujúcim do Košíka v množstve objednanom postupom uvedeným v čl. 3.1 Podmienok.

3.4 Po uzatvorení Zmluvy pošle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v kontaktnom formulári potvrdenie o uzatvorení Zmluvy.

3.5 Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru Tovaru (jeho množstve, cene, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie uzatvorenia Zmluvy (napr. prostredníctvom telefónu alebo e-mailu).

3.6 Kupujúci pri uzatváraní Zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na úhradu kúpnej ceny Tovaru) bude niesť sám Kupujúci.

3.9 Zobrazenie Tovaru v Obchode má len informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzavrieť ohľadom tohto Tovaru Zmluvu. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa tak pre účely Podmienok nepoužije.

3.10 Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu kedykoľvek do okamihu odoslania Tovaru Kupujúcemu. Za také odstúpenie sa považuje aj oznámenie Kupujúcemu, že ním objednaný Tovar Predávajúci nemôže dodať.

3.11 Uzatvorením Zmluvy na seba Kupujúci preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 1. Platobné podmienky a dodanie Tovaru

4.1 Cenu Tovaru uhradí Kupujúci spôsobom zvoleným podľa čl. 3.1 Podmienok.

4.2 Uzatvorením zmluvy podľa čl. 3.1 Podmienok je Kupujúci povinný uhradiť cenu Tovaru a uhradiť Predávajúcemu tiež náklady spojené so zabalením a dodaním Tovaru zvolené Kupujúcim, a to vo výške zobrazenej pred uzatvorením Zmluvy postupom popísaným v čl. 3.1 Podmienok. Presný spôsob zabalenia Tovaru určuje Predávajúci, kedy aplikácia ustanovenia § 2097 Občianskeho zákonníka sa tak vylučuje. Spôsob dodania Tovaru volí Kupujúci postupom uvedeným v čl. 3.1 Podmienok.

4.3 Predávajúci je oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu na cenu Tovaru. Prípadné zľavy z ceny Tovaru nie je možné vzájomne kombinovať.

4.4 Tovar bude dodaný v primeranej lehote. Dodacie lehoty Tovaru uvedené v rozhraní Obchodu sú len orientačné.

4.5 Faktúra za Tovar bude Predávajúcim poslaná Kupujúcemu v elektronickej podobe na jeho e-mail uvedený v rámci postupu popísanom v čl. 3.1 Podmienok. Faktúra bude obsahovať povinné údaje a účtenku podľa zákona č. 112/2016 Sb., o evidencii tržieb, v platnom znení, a Kupujúci ju dostane formou odkazu na stiahnutie či ako prílohu e-mailu. Kupujúci s týmto súhlasí.

4.6 Pokiaľ Predávajúci spoločne s Tovarom poskytne Kupujúcemu darček, je príslušná darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k zániku Zmluvy inak ako jej splnením Kupujúcim, stráca predmetná darovacia zmluva účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s Tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

4.7 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy, prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Tovaru Kupujúcim.

4.8 Predávajúci si vyhradzuje svoje vlastnícke právo k Tovaru až do momentu jeho úplneho zaplatenia Kupujúcim.

 1. Používanie Obchodu

5.1 Predávajúci má právo Obchod a jeho rozhranie ľubovoľne upravovať a meniť. Predávajúci má ďalej právo obmedziť, odstrániť alebo prerušiť akúkoľvek funkcionalitu Obchodu na nevyhnutne dlhú dobu z dôvodov údržby, technických úprav alebo iného dôvodu.

5.2 Pri používaní Obchodu je Kupujúci povinný dodržiavať platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. V prípade ich porušenia je Kupujúci povinný nahradiť prípadnú ujmu v plnom rozsahu.

5.3 V prípade, že ceny Tovaru v Obchode budú vplyvom technickej chyby v očividnom nepomere k obvyklej cene za obdobný Tovar na trhu, nemá Predávajúci povinnosť dodať daný Tovar za kúpnu cenu zobrazenú v Obchode. V takom prípade kontaktuje Predávajúci Kupujúceho a oznámi mu skutočnú cenu daného Tovaru a Kupujúci sa bude môcť rozhodnúť, či Tovar za skutočnú cenu prijme. V opačnom prípade bude Zmluva od začiatku zrušená.

5.4 Fotografie Tovaru v rámci rozhrania Obchodu môžu byť ilustratívne alebo skreslené v dôsledku použitého technického vybavenia. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom Tovaru a jeho podoby je Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho.

 1. Reklamačný poriadok

6.1 Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi - hlavne § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka. Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa ďalej riadia aj Spotrebiteľským zákonom.

6.2 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar nebude mať pri prevzatí chyby.

6.3 Tovar je považovaný za dodaný bez chýb, pokiaľ:

6.3.1 má vlastnosti dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim a pokiaľ taká dohoda nebola uzatvorená, má Tovar vlastnosti popísané Predávajúcim v rámci prezentácie Tovaru v Obchode alebo očakávané s ohľadom na povahu a druh Tovaru;

6.3.2 hodí sa k obvyklému účelu s ohľadom na povahu a druh Tovaru;

6.3.3 je v zodpovedajúcom množstve a miere;

6.3.4 je v zodpovedajúcej akosti a vyhotovení; a

6.3.5 vyhovuje požiadavkám príslušných právnych predpisov.

6.4 V prípade, že Tovar bude vykazovať pri prevzatí Kupujúcim chyby, má Kupujúci nižšie uvedené práva:

6.4.1 Kupujúci má právo žiadať dodanie nového Tovaru bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané. Pokiaľ sa ale chyba týka len časti Tovaru, je Kupujúci oprávnený požadovať len výmenu tejto časti; pokiaľ to nie je možné, má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy.

6.4.2 V prípade výskytu odstrániteľnej chyby Tovaru, kedy Kupujúci nemôže tento Tovar poriadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave Tovaru alebo pre väčší počet chýb, má Kupujúci rovnako právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu chybnej časti Tovaru. V tomto prípade sa môže Kupujúci tiež rozhodnúť využiť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy.

6.4.3 Pokiaľ Kupujúci nevyužije svoje právo podľa čl. 6.4.1 alebo čl. 6.4.2 Podmienok, je oprávnený požadovať od Predávajúceho primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru. Právo na primeranú zľavu Tovaru má Kupujúci aj v prípade, že mu Predávajúci nie je schopný dodať nový Tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, prípadne Predávajúci nebude schopný vybaviť predmetný nárok Kupujúceho v primeranej dobe alebo ho bude možné vybaviť len za cenu značných problémov pre Kupujúceho.

6.5 Ustanovenia čl. 6.2 až 6.4 Podmienok sa nepoužijú pri:

6.5.1 Tovare predávanom za zníženú cenu pre výskyt chyby; 6.5.2 chybe spôsobenej Kupujúcim alebo chybe, o ktorej Kupujúci vedel pred uzatvorením Zmluvy; 6.5.3 opotrebovaní Tovaru spôsobenom jeho obvyklým používaním; 6.5.4 použití Tovaru, kedy chyby Tovaru zodpovedajú miere jeho používania alebo opotrebovaniu existujúceho už pri prevzatí Tovaru Kupujúcim; a 6.5.5 Tovare, pri ktorom to vyplýva z jeho povahy.

6.6 Výskyt chyby Tovaru v priebehu prvých šiestich mesiacov od jeho prevzatia predstavuje vyvrátiteľnú domnienku, že Tovar bol chybný už pri prevzatí. Pri spotrebnom tovare má Kupujúci právo uplatniť právo z chyby podľa čl. 6.2 až 6.4 Podmienok v prípade, že sa chyba vyskytne v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru.

6.7 Predávajúci na Tovar neposkytuje záruku.

6.8 Právo z chybného plnenia podľa Podmienok Kupujúci uplatňuje u Predávajúceho na adrese jeho sídla.

6.9. Pri uplatnení práva z chybného plnenia je Kupujúci povinný preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť hlavne potvrdenie o kúpe Tovaru.

6.10 Kupujúci má povinnosť vytknúť Predávajúcemu chybu, teda dodať popis chyby Tovaru, kvôli ktorej ho reklamuje.

6.11 Predávajúci vystaví po učinení Reklamácie zo strany Kupujúceho Kupujúcemu potvrdenie, ktoré bude obsahovať okrem iného, kedy Kupujúci uplatnil právo z chybného plnenia, čo je obsahom Reklamácie podľa Kupujúceho, aký spôsob vybavenia Reklamácie Kupujúci požaduje.

6.12 Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii Kupujúceho ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby.

6.13 Reklamácia Tovaru bude Predávajúcim vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia za predpokladu, že Predávajúci dostal všetky podklady potrebné k jej vybaveniu, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Nedodržanie uvedenej lehoty predstavuje podstatné porušenie Zmluvy.

6.14 Po vybavení Reklamácie bude Kupujúci Predávajúcim informovaný o vybavení reklamácie a bude vyzvaný k prevzatiu Tovaru.

6.15 V prípade neodbornej manipulácie s Tovarom v rozpore s dokumentáciou (návodom) Kupujúci stráca všetky nároky z chýb (hlavne nároky podľa čl. 6.2 až 6.4 Podmienok).

 1. Odstúpenie od Zmluvy a výmena Tovaru

7.1 Pokiaľ je Zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. prostredníctvom e-shopu Predávajúceho), má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od Zmluvy odstúpiť (s výnimkou prípadov uvedených v čl. 7.2 Podmienok), a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade dodania väčšieho množstva Tovaru alebo niekoľkých rôznych položiek v rámci jednej objednávky Kupujúceho, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Lehota v predchádzajúcej vete je dodržaná, pokiaľ je odstúpenie od Zmluvy odoslané do konca uvedenej lehoty.

7.2 V súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od Zmluvy v prípade dodania:

7.2.1 Tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu;

7.2.2 Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

7.2.3 Tovaru v uzatvorenom obale, ktorý Kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť; a

7.2.4 zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ bol porušený ich pôvodný obal.

7.3 V prípade existencie práva Kupujúceho od Zmluvy odstúpiť podľa čl. 7.1 Podmienok, má toto právo aj Predávajúci. Toto právo Predávajúceho trvá až do doby prevzatia Tovaru Kupujúcim. V prípade odstúpenia Predávajúceho od Zmluvy podľa tohto článku je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu Tovaru bez zbytočného odkladu bezhotovostne na bankový účet Kupujúceho.

7.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 7.1 Podmienok sa Zmluva od začiatku ruší a Kupujúci je povinný Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy Tovar vrátiť. Náklady spojené s vrátením Tovaru v prípade odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy nesie Kupujúci, a to aj v tom prípade, kedy Tovar pre jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom štandardnej poštovej služby. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky ním spôsobené poškodenia tovaru a zníženie jeho hodnoty.

7.5 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.1 Podmienok budú peňažné prostriedky vrátené Predávajúcim Kupujúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým boli Predávajúcim prijaté. Kupujúci je povinný Predávajúcemu oznámiť číslo svojho bankového účtu, pokiaľ nebude možné peňažné prostriedky vrátiť postupom v predchádzajúcej vete. V prípade súhlasu Kupujúceho môže Predávajúci vrátiť peňažné prostriedky aj iným spôsobom. Podmienkou vrátenia peňažných prostriedkov je preukázanie o odoslaní Tovaru (ohľadom ktorého bolo odstúpené od Zmluvy) Kupujúcim.

7.6 Nárok na úhradu škody vzniknutej na Tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny Tovaru.

7.7 Prílohou Podmienok je vzorový formulár, ktorý môže byť použitý Kupujúcim k odstúpeniu od Zmluvy podľa čl. 7.1 Podmienok. Odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci doručiť na adresu sídla Predávajúceho alebo na e-mail: odstoupeni@getsnuggs.com.

 1. Výmena Tovaru

8.1 Kupujúci má právo na výmenu Tovaru do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru z dôvodu zlej veľkosti objednaného Tovaru.

8.2 V prípade výmeny Tovaru je Kupujúci oprávnený žiadať len o zaslanie novej veľkosti rovnakého druhu objednaného Tovaru. V rámci výmeny nejde žiadať o výmenu Tovaru za Tovar iného druhu, ani o vrátenie kúpnej ceny Tovaru.

8.3 Kupujúci má právo na výmenu Tovaru len v prípade, že tento Tovar nebude zo strany Kupujúceho skúšaný; kupujúci je oprávnený len tento Tovar vybaliť z obalu a prezrieť si ho. V opačnom prípade nebude zo strany Predávajúceho žiadosť o výmenu Tovaru zo strany Kupujúceho akceptovaná.

8.4 V prípade dodania väčšieho množstva Tovaru alebo niekoľkých rôznych položiek v rámci jednej objednávky Kupujúceho, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Lehota pre výmenu Tovaru je dodržaná, pokiaľ je žiadosť o výmenu Tovaru odoslaná do konca lehoty uvedenej v čl. 8.1 Podmienok.

8.5 Prílohou Podmienok je vzorový formulár, prostredníctvom ktorého je Kupujúci oprávnený požiadať Predávajúceho o výmenu Tovaru podľa čl. 8.1 Podmienok. Žiadosť o výmenu Tovaru musí Kupujúci doručiť na adresu sídla Predávajúceho spolu s Tovarom, ktorý má byť vymenený za Tovar inej veľkosti, a spolu s kópiou dokladu preukazujúcou uzatvorenie Zmluvy. Náklady na odoslanie tejto žiadosti vrátane Tovaru nesie Kupujúci/Predávajúci.

8.6 Predávajúci pošle na adresu Kupujúceho nový Tovar do štrnástich (14) dní od doručenia žiadosti Kupujúceho o výmenu Tovaru na adresu sídla Predávajúceho. Náklady na odoslanie nového Tovaru nesie Kupujúci/Predávajúci.

 

 1. Vedľajšie ustanovenia

9.1 Kupujúci berie na vedomie, že softvérové programy tvoriace Obchod sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že sa nebude zúčastňovať akejkoľvek aktivity, ktorá by dovolila jemu alebo tretej strane protiprávne použiť alebo zasiahnuť do práva Predávajúceho poriadne používať dané počítačové programy.

9.2 Kupujúci ďalej berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za prevádzku dátovej siete Kupujúceho, verejnej dátovej siete, prevádzku hardvéru Kupujúceho, za stav jeho softvéru a možnú škodu na technickom vybavení Kupujúceho spôsobenú treťou stranou.

9.3 Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.4 Predávajúci je oprávnený na predaj Tovaru na základe živnostenského oprávnenia, kedy kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu dozor nad dodržiavaním Spotrebiteľského zákona.

9.5 Informácie o elektronickej evidencii tržieb a s tým spojenej povinnosti Predávajúceho sú Kupujúcemu k dispozícii na internetových stránkach: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informacepro-zakazniky.

 1. Ochrana osobných údajov, obchodné oznámenia a ukladanie cookies

10.1 Všetky potrebné informácie o ochrane osobných údajov (vrátane obchodných oznámení a Cookies) v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES sú dostupné tu https://getsnuggs.com (odkaz na webe).

 1. Rozhodné právo a riešenie sporov

11.1 Vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi právom Českej republiky. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je Kupujúci zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

11.2 Všetky spory súvisiace so Zmluvou budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.

11.3 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pre riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim je možné rovnako použiť on-line platformu dostupnú na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.4 Kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line) je Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 1. Záverečné ustanovenia

12.1 Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci je oprávnený postúpiť svoje práva a pohľadávky zo Zmluvy na tretiu osobu.

12.2 Zmluva vrátane Podmienok bude archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nebude verejne prístupná.

12.3 Kontakt na Predávajúceho je: info@getsnuggs.com, adresa: Běhounská 5/18, Brno-mesto, 602 00 Brno.12.3 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa

V Prahe dňa 1.1.2020